<$BlogRSDUrl$>

Sunday, January 25, 2004

17 år!!!
melodi: Hurra for deg..

Hurra for deg som fyller 17 år, ja deg vil vi kondolere! Alle vi ring om kring deg vi står å ser når du vil marsjere. Drikke brus og boller, hoppe opp og ned, feste med deg og ikke nokk med det!! Ønsker deg av hjertet alle gode ting å si meg hva vil du mere..? Kondolere!!

Wednesday, December 03, 2003

Naturfagstime


Jeg mener vi må gå gjennom organisk kjemi mer. Det dataprogrammet var litt vanskelig, ble heller ikke ferdig... Bra med bare en time på data når vi har naturfag.

Wednesday, November 19, 2003

NÅR NOEN I GJENGEN IKKE ER DER!
Vi var en vennegjeng som var på tur hjem en sen nattetime. Andreas var hjemme alene denne helgen, så vi skulle være der resten av natten. Klokken nærmet seg 03.30 så vi var ganske trøtte. Vi måtte gå gjennom en skog som var mørk og skummel. Vi pratet og tullet, jeg tror Vegard var litt redd, han pratet i ett kjør. Plutselig så Andreas: ”Vi er bare tre!” ”Vi var jo fire!” ”HVA!!” utbrøt Vegard. ”Er vi bare tre, hvor er Gunnar da?” Alle tre så på hverandre, ingen hadde hørt at han plutselig var borte. Nå var det ikke bare Vegard som var litt skjelven i buksa, ingen viste hva vi skulle gjøre. Andreas foreslo at vi skulle gå tilbake å se om det var noen spor. ”Men tenk om vi plutselig blir borte da.” ”Ja, hva så? Kanskje vi finner Gunnar da!” Andreas begynte å gå lenger inn i skogen, jeg og Vegard følte haltende etter. Andreas lå tjue meter foran oss, så vi så han hele tiden, men i en sving var han plutselig borte. Vi så ikke han når vi kom ut av svingen en gang. Vegard ble enda mer redd. ”Nå springer vi” ropte han. ”Nei, det kan vi ikke. Det er langt til nærmeste sivilisasjon” ”Hva er det som ligger der?” roper Vegard. Det så ut som en lue, det var Gunnars lue! Dette var ikke artig, i veikanten var det et fotspor, det kunne kanskje være like stort som Gunnar sitt. Jeg begynte å rope på Gunnar og Andreas, men ingen svar. Vegard gikk tett inntil meg, det var mørkt i skogen denne natten. Klokken begynte å bli 04.45, jeg foreslo at vi måtte komme oss hjem til Andreas å ringe Politiet. Vegard var enig i det, så vi sprang alt vi kunne gjennom skogen. Når vi kom fram til huset var det dødelig stille. Ingen lyder, helt stille. Vi ringte Politiet, men de kunne ikke komme før klokken 08.00. Så de sa at vi måtte få oss litt søvn og husk å låse døra, det er en farlig mann som har rømt fra fengselet like i nærheten…

Wednesday, November 12, 2003

Her finner du ei bra side om Lars Saabye Christensen. Alle bøkene han har skrevet og annmeldelser.
Alexander har funnet en bra side.
Norsk lekse til 12.11.03

Jeg har lest 4 noveller, jeg leste JA av Alf Prøysen, 60-liter`n av Kjell Aukrust, Mannen med klokken av Arild Nyquist og Handa som skreiv på veggen av Edvard Hoem.
Det var litt forskjell på disse novellene, jeg vil rangere de i denne rekkefølgen: 1: Mannen med klokken. 2: JA. 3: Handa som skreiv på veggen. 4: 60-liter`n. Mannen med klokken var artigst, mest innteresang å lese!!

Wednesday, November 05, 2003

De 2 timene på data var helt greie.. Oppgavene vi fikk var som forventett, noen var litt vanskelige, f.eks den med ballen! Dette er en fin forandring, noe anne å gjøre enn å bare være på klasserommet Litt artig!!

Wednesday, October 08, 2003

Sj- og kj- lyden!

Jeg har følelsen av at sj- og kj- lydene brukes ganske riktig. Det er alltid unntak, men de fleste vokser fra seg det. Nesten ingen som er 15-16 år sier sjino!? Men våre nye landsmen har ikke helt forstått dette. Mange har veldig grove kj- lyder, det er litt artig å høre på. Når jeg var liten var mamma veldig nøye med dette. Det er jo også det! Det er viktig å snakke riktig, det høres ikke helt bra ut år du kommer og ikke sier kino rett.
Side 61 oppgave 4

A) Kjerring, bitch, bærte, rips (små-), dame, hore... Disse orda er kanskje litt negativt ladette ord om det motsatte kjønn, men dette er ord som brukes litt omhverandre. Når noen bruker disse ordene får du et negativt inntrykk. Når du hører ordet hore, ser du for deg ei billig jente, eller når du hører bitch ser du for deg ei frek jente. Det er veldig mange som bruker disse ordene både jenter og gutter.

B) Kjekken, mannen, kis, gutt, homo. vet ikke om flere ord:)!! Kjekken er posetivt, men det brukes mest av jenter. Gutter liker å bli kalt kjek istedenfor søt... Kis og mannen brukes av alle, de er ikke særlig negative. både gutter og jenter bruker dissse ordene.

Wednesday, September 17, 2003

Kva er esperanto?
Esperanto er eit nøytralt språk til bruk i kommunikasjon mellom folk som har ulike morsmål. Det er lettare å læra enn andre språk, slik at det er større sjanse for at folk kan snakka på like fot med kvarandre. Til samanlikning har engelskspråklege eit stort fortrinn når det skal snakkast engelsk i internasjonale samanhengar. Den som forhandlar på framandspråket engelsk med folk som har engelsk som morsmål, har eit problem.

Esperanto er meint å vera meir rettvist i slike samanhengar. Det at det er så lett å læra som det er, gjer også at det er fleire som kan læra esperanto bra nok til å føra gode samtalar enn tilfellet er med andre framandspråk. Dette styrkjer kontakten mellom vanlege «menn og kvinner i gata», utan å favorisera dei som er spesielt flinke i språk, eller dei som har spesielt god tid (og spesielt mykje pengar) til å læra seg framandspråk.

Og med betre kontakt mellom vanlege folk i ulike kulturar, så vert det òg enklare for folk å forstå framande kulturar. Dette er den beste garantien for fred og samarbeid, og her vil altså esperanto spela si vesle rolle i det store og samansette prosjektet som heiter brubygging.

I tråd med dette vedtok deltakarane på verdskongressen i Praha i 1996 Praha-erklæringa om språkleg mangfald, språklege rettar osb. Oppropet er formulert på ein høgtidleg og byråkratisk måte, men det er mogeleg å lesa det for den som har god tid...

I praksis i dag vert esperanto brukt som fellesspråk i sosiale samanhengar innanfor turisme og på ymse treff og arrangement. Og som ein deltakar på eit slikt treff sa det til meg som skriv denne sida: «Oi, eg lærte esperanto for berre to år sidan, men eg var på eit føredrag i dag, og forstod absolutt alt som vart sagt!»

Klikk her for å lesa meir om kva esperanto vert brukt til i dag.

Dette var det kjappe svaret.
Her kjem den lengre historia.


L.L. Zamenhof
(1859-1917)
som 16-åring
I 1859 vart det født ein gut i byen Bialystok i det som no er den nordaustlege Polen. I den tyske varianten heitte han Ludwig Lazarus Zamenhof. På esperanto vert han gjerne omtala som L.L. Zamenhof eller berre L.L. (uttala «lålå»).

Bialystok låg då i Russland, så det var mange russarar der. No ligg byen i Polen tett ved grensa til Litauen, og også på den tida var det ein del litauarar og polakkar der. Og kviterussarar, for Kviterussland er òg like over grensa. Dessutan var det mange jødar der (L.L. var sjølv jøde, og heitte Ludwik Lejzer på jiddisch). Og så var det ein del tyskarar der. Kvar folkegruppe hadde sitt språk: polsk, russisk, kviterussisk, litauisk, jiddisch og tysk.

L.L. var frå ein akademikarfamile, der russisk hadde prestisje, så han voks visst opp med både jiddisch og russisk i heimen. Men stort sett var det slik at ingen ville bruka kvarandre sitt språk. Kven andre enn jødar ville vel bruka jødespråket jiddisch? Og kva slags russar ville bruka det polske underklassespråket? Og kva slags polakk eller andre ikkje-russarar ville vel bruka språket til den arrogante herskarklassa (russisk)? Dette førde til mange mistydingar, hat og vald.

Det var slike opplevingar og dette samfunnet som forma den unge Ludwik (som var det polske namnet hans). Han fann ut at ikkje berre Bialystok, men heile verda, trong eit nøytralt sams språk. Russisk var slett ikkje nøytralt, for det var språket til makthavarane. Polsk var ikkje nøytralt, for det var språket til dei innfødde. Og jiddisch? Nei, det var jødespråket. Men hadde dei hatt eit nøytralt språk, så kunne alle bruka det utan å gå på akkord med sjølvkjensla si. Det ville ikkje vera noka løysing å velja t.d. engelsk, for på verdsbasis var jo heller ikkje engelsk noko nøytralt språk: Dei med engelsk som morsmål har ein kjempefordel i internasjonalt samkvem, sidan dei kan snakka morsmålet sitt der andre må stotra på eit framandspråk. Slikt er sjølvsagt hyggjeleg for engelskspråklege i forhandlingssituasjonar, men neppe spesielt rettvist.

Fakta:

Esperanto vart lansert i 1887.

Det finst esperanto-brukarar i over hundre land.

Det internasjonale esperantoforbundet UEA organiserer til saman rundt 20 000 medlemmer.

UEA er representert hjå Unesco.

Nokre hundre personar har esperanto som morsmål fordi foreldra har brukt språket i heimen.
Dessutan var det viktig for L.L. Zamenhof at alle skulle ha høve til å læra det sams språket, ikkje berre samfunnseliten, og då måtte språket vera lett å læra. Engelsk er ikkje lett å læra. (Tenk berre på at det heiter «turn off the light» og «turn the light off», dessutan «turn it off», men ikkje «turn off it». Og det finst sterke verb og snodige skrivemåtar.) Engelsk er eit bra språk for engelskspråklege, russisk er eit bra språk for russiskspråklege, og det er sjølvsagt heilt greitt å læra så mange framandspråk som ein berre må ynskja. Men som «fyrste framandspråk for alle» burde ein ha eit nøytralt språk som er så enkelt å læra at alle kan læra det, meinte Zamenhof.

Medan han gjekk på gymnaset, laga han det fyrste utkastet til eit nøytralt språk, som han snakka saman med nokre medelevar. Dette språket har i ettertid fått namnet praesperanto (ur-esperanto) av språkforskarane, men det er lite som er teke vare på av det. Det mest kjende er nok eit lite dikt («Kadó, kadó, jam temp está»). Etter gymnastida vart den endelege versjonen ferdig, og i 1887, under fattigslege vilkår, kunne Ludoviko (som han heiter på esperanto) gjeva ut eit lite hefte på forlaget til den snille svigerfaren sin. «La lingvo Internacia» heitte heftet. Men sidan han nettopp hadde starta lækjarpraksis (han var augnelækjar), torde han ikkje å setja namnet sitt på heftet, han kunne jo verta latterleggjord og missa pasientar. I staden bruka han pseudonymet Doktoro Esperanto, 'dr. Håpande'. (Namnet Zamenhof vert på jiddisch uttala som Zamenhoff, og hoffen på tysk og hòfn på jiddisch tyder 'å håpa'.)

Språket til dr. Esperanto (Esperanto-språket, seinare berre omtala som esperanto) greip om seg. Og sidan har det gått slag i slag. Hitler forbaud esperanto som eit jødisk og kommunistisk konspirasjonsspråk, og sende esperanto-talande folk i konsentrasjonsleir. Stalin forbaud esperanto som eit kapitalistisk språk, og drap folk som kunne esperanto. McCarthy i USA meinte esperanto var eit kommunistisk språk. Men same kva, bortsett frå dette (og nokre tilsvarande forfylgingar) har det stort sett vore greitt å kunna esperanto.


Kvart år finn det stad hundrevis av kongressar og samkome på esperanto. Du kan lesa meir om dette på sida om kva esperanto kan brukast til.

Her og der vil du møta esperanto-ordet esperantisto. Det tyder 'nokon som kan esperanto', på same måten som at det norske ordet fiolinist tyder 'nokon som kan fiolinspeling'.


God kommunikasjon!

God kommunikasjon kan forekomme mellom to mennesker. F.eks. når to mennesker er forelsket i hveradre, ofte da kan det i starten bli litt hakkette, men etter hvert blir de trygge med hverandre og det blir lett å snakke sammen. Det er god kommunikasjon når det er lett å snakke sammen. Kroppsspåket er også mye bedre når det er god kommunikasjon
Kommunikasjon

Var det noen som skjønnte hva ordene: Retorikk, semiotikk, denotasjon, konnotasjon og kontekst betydde?
Norsklekse til ons 17

Norsleksa til i dag gikk fint, hadde litt startproblemer, men det gikk fint når hjernen kom litt igang!!Det jeg syntes var littvanskelig var kanskje slutten. Det ble en veldig brå slutt syntes jeg. Det er greit å skrive slike fortelinger, men jeg liker bedre å skrive artikler, men har ingen ting imot dette.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?